Skip to main content

کیفیت


کیفیت نتیجه می دهد

ما در نانو آکسون هرگز کیفیت را فدای هیچ چیز دیگری نمی کنیم. کیفیت محصولات و خدمات ما همیشه یکی از معیارهای پر رنگ برتری در بازار بوده است.

ما کیفیت را با فرآیند مهندسی محصول شروع میکنیم و برای بازخوردهای کارشناسان و مشتریان اهمیت ویژه ای قائل هستیم. بدون تردید بازخوردهای بدست آمده از محصولات قبلی، مطالعه میدانی بازار و یافته های جدید در عرصه های علمی، در توسعه محصولات جدید مد نظر قرار میگیرد.

همکاری در توسعه کیفیت

همکاری در توسعه کیفیت

محصولات ما در طی مسیر توسعه، آزمایشات گوناگونی را جهت تضمین بهترین کیفیت پشت سر می گذارند. این آزمایشات از تست مواد اولیه سازنده محصولات شروع شده و با تست های کنترل کیفیت در طی فرآیند تولید ادامه می یابند و پس از خروج از کارخانه نیز در آزمایشگاه های مختلف معتبری از جمله آزمایشگاه رنگ مترا یا آزمایشگاه افکتیس فرانسه تحت بررسی از جنبه های مختلف به خصوص بررسی پایداری در برابر حریق به صورت دقیق و دوره ای قرار می گیرند تا ما از کیفیت محصولات خود بیشترین اطمینان خاطر را داشته باشیم و آن ها را در اختیار مشتریان گرامی قرار دهیم.