Skip to main content

هیئت مدیران


هیئت مدیره

دکتر جمشید صباغ زاده

دکتر جمشید صباغ زاده

بنیانگذار
مرتضی صباغ زاده

مرتضی صباغ زاده

رئیس هیئت مدیره
علی شریف دینی

علی شریف دینی

مدیر عامل

مدیران ارشد

نانو آکسون دارای تیمی متشکل از متخصصان بسیار با تجربه و ماهر است تا عملیات تجاری خود را به بهترین شکل و مولد انجام دهند. تیم ما مشتاق و متعهد به وظایف خود و کیفیت بهتر کار است. ما متخصصان خود را پس از تأیید تجربیات کاری و دانش آنها در زمینه های مربوطه جذب کرده ایم. ما به آنها آموزش و سمینارهای منظم ارائه می دهیم تا مهارت ها و دانش آنها را افزایش دهیم.

مهدی صباغ
مهدی صباغ
مدیر بازاریابی و تبلیغات
یونس گودرزی راد
یونس گودرزی راد
مدیر فنی
ایمان امامیان
ایمان امامیان
مدیر مالی
المیرا رحیم زاده
المیرا رحیم زاده
مدیر تحقیق و توسعه
مهدی صباغ زاده
مهدی صباغ زاده
مدیر کارخانه