Skip to main content

همکاری گروهی


همکاری در نانو آکسون

اهمیت انطباق بیش از رعایت الزامات قانونی است. این امر در مورد ایجاد فرهنگ اعتماد و صداقت است که برای موفقیت مداوم نانوآکسون امری ضروری است.

استراتژی

هدف از انطباق در نانو آکسون، الزام پرسنل به رفتارهای قانونی است، نه تنها برای جلوگیری از آسیب یا خسارت، بلکه همراستا شدن با فرهنگ سازمانی است. پرسنل ما باید بتوانند به طور مستقل، دانش خود را مطابق قوانین و فرآیندهای سازمانی در امور روزمره خود اعمال نمایند و بر اساس استانداردهای فوق حرفه ای ما زندگی کنند. به همین منظور، دپارتمان مدیریت منابع انسانی در نانو آکسون، سیستم مدیریت انطباق را توسعه داده و بهبود بخشیده است. این سیستم متشکل است از:

  • کد رفتار گروهی (که “اصول کسب و کار نانو آکسون” نیز نامیده می شود) برای کلیه کارمندان لازم الاجرا است؛
  • دستورالعمل ها و فرآیندهای داخلی شامل موضوعات مختلف، از جمله مبارزه با فساد و قانون رقابت؛
  • لزوم آموزش منظم و افزایش دانش برای پرسنل، از جمله دوره های حضوری و مجازی؛
  • ایجاد درخت دانش جهت ارتقاء و ثبت و ضبط دانش بدست آمده به صورت سندهای زنده و پویا؛
  • ایجاد انگیزه در پرسنل با هدف توسعه فردی نیروی انسانی؛

آیین نامه رفتار

قوانین رفتاری نانو آکسون پایه و اساس سیستم مدیریت انطباق نانو آکسون را تشکیل می دهد. این آئین نامه ارزش های شرکت ما را منعکس می کند و استانداردهای برخوردها و رفتارهای حرفه ای مورد انتظار از هیئت مدیره، مدیران و همچنین هر پرسنل را به طور خلاصه بیان می کند.

با استفاده از این آئین نامه، ما نمی خواهیم فقط بر تعهد شرکت در انطباق کامل با کلیه الزامات قانونی و نظارتی تأکید کنیم، بلکه ما خود را متعهد می کنیم که همیشه تجارت خود را با اخلاق و به روشی پایدار انجام دهیم، مسئولیت کاری و حرفه ای خود را بر عهده بگیریم و با احترام با دیگران رفتار کنیم.

روابط عمومی

جهت اطمینان از اثربخشی همکاری که کلید اصلی مجموعه میباشد، علاوه بر آموزش منظم مهارت های ارتباطی و آگاهی برای پرسنل، دپارتمان منابع انسانی به پرسنل و شرکای خارجی کانالهایی را برای طرح سوال در مورد آئین نامه نانو آکسون و انتقادها و تشویق ها ایجاد کرده است.

اگر در این زمینه سوال یا اعتراضی دارید، لطفا با استفاده از اطلاعات تماس، مستقیما در دپارتمان منابع انسانی تماس بگیرید.

خط ارتباطی

در صورتیکه اعتراض یا نارضایتی در خصوص رفتار و برخوردهای پرسنل این مجموعه داشته با شید، میتوانید با ارسال ایمیل به آدرس report@nanoaxon.com مراتب اعتراض خود را مستقیما با مدیر عامل مجموعه در میان بگذارید. بدون شک، رضایت مشتریان و شرکای تجاری این مجموعه در اولویت رسیدگی های این مجموعه قرار میگیرد، در همین راستا، دفتر مدیریت مستقیما نسبت به اعتراضات و نارضایتیهای ارسالی اقدام مینماید.